O spoločnosti
Kontakt
Naše služby

Služby deklarácie

 • Zastupovanie v elektronickom colnom konaní vo vývoze - ECKV
 • vystavenie EUR1, ATR, CMR a iných colných dokladov
 • vystavovanie jednotných colných dokladov (JCD) dovoz
 • ručenie za platbu colného dlhu
 • intrastat hlásenie
 • zastupovanie v colnom konaní
 • poradenská činnosť pre zmluvných partnerov.

Vystavovanie JCD
Dovozné JCD vystavujeme:

 • na základe mandátnej zmluvy
 • jednorazovo

Vývozné doklady v systéme ECKV:

 • na základe mandátnej zmluvy

Vystavovanie na základe mandátnej zmluvy
Ak má klient záujem o poskytovanie colno-deklaračných služieb môžeme uzatvoriť mandátnu zmluvu.

Klientovi potom poskytujeme:

 • ručenie za colný dlh do 10 dní
 • zastupovanie pri spracovaní a podávaní colného vyhlásenia

Jednorazové vystavovanie
Ak klient nemá záujem uzatvoriť mandátnu zmluvu, môže požiadať len o vypísanie JCD v dovoze. JCD podpíše konateľ dovážajúcej firmy alebo ním splnomocnená osoba a je zodpovedný za uhradenie colného dlhu.

Klientovi potom poskytujeme:

 • vystavenie colného vyhlásenia

Intrastat hlásenie - Povinné osoby a povinnosti
Pre svojich klientov spracúvame Intrastat hlásenie v súlade so zákonom NRSR č. 540/2001 Z.z. a nariadením Rady (EHS) č. 3330/91 v zmysle vykonávacích nariadení.

Povinnosť podávať Intrastat hlásenie majú spoločnosti, ktoré dovážajú a vyvážajú tovar z/do krajín Eú v objeme:

 • pri dovoze - nad 200 tis. €
 • pri vývoze - nad 400 tis. €
Hlásenie je treba podať vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej alebo papierovej podobe. Pre našich klientov kompletný servis zabezpečuje HKB, s.r.o. v elektronickej podobe.

Intrastat hlásenie - Naše služby
Pre spoločnosti, s ktorými máme uzatvorenú mandátnu zmluvu, vykonávame spracovanie Intrastat hlásenia:
 • úplné a zjednodušené hlásenie pri dovoze i vývoze
 • zastupovanie pri spracovaní a podávaní hlásenia
Naši zamestnanci zároveň priebežne kontrolujú plnenie klientových zákonných povinností a v prípade potreby klienta kontaktujeme.